Over de VBBM…

Wat doet de VBBM voor u?

De VBBM behartigt uw belangen als u huurder bent van een woning van Maasdelta in Maassluis.  Hiervoor wordt regelmatig overlegd met Maasdelta. De VBBM laat zich hiervoor informeren door de bewonerscommissies en huurders. De VBBM stimuleert en helpt ook om bewonerscommissies op te zetten.

De andere taak van de VBBM is de leefbaarheid in Maassluis. Dat houdt in dat de VBBM adviseert en toezicht houdt op de Gemeente Maassluis en Maasdelta: wat doen zij om de leefbaarheid te vergroten en heeft dit ook effect? De VBBM laat zich ook hiervoor informeren door haar achterban.

Waarom belangenbehartiging?

Om te voorkomen dat maatregelen worden genomen zonder instemming of invloed van de bewoners heeft de VBBM op plaatselijk niveau inspraak. Dit is mogelijk door de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, waardoor de VBBM gevraagd en ongevraagd advies over inhoud en uitvoering van het beleid kan geven.

Hoe is de informatie-uitwisseling voor bewoners geregeld?

Bewonerscommissies en individuele bewoners kunnen deelnemen aan de achterbanvergaderingen die de VBBM regelmatig organiseert. Op deze wijze verschaft de VBBM een platform om kennis en informatie uit te wisselen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om van te voren agendapunten aan te dragen. Er is ook een publieke tribune voor geïnteresseerden. De vergaderdata en agenda worden twee weken van tevoren op onze website geplaatst.