Over de VBBM…

De Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) is een vrijwilligersorganisatie met bestuursleden die interesse hebben in, of ervaring hebben met:

  • Bewonersbelangen/participatie
  • Financiën
  • Volkshuisvesting
  • Leefbaarheid
  • Bestuurlijk inzicht

Wat doet de VBBM voor u?

De VBBM behartigt uw belangen als het gaat over de leefbaarheid in Maassluis.  Dat houdt in dat de VBBM adviseert en toezicht houdt op de Gemeente en Maasdelta: wat doen zij om de leefbaarheid in Maassluis te vergroten en heeft dit ook effect? De VBBM laat zich hiervoor informeren door haar achterban (o.a. bewonerscommissies, verenigingen van eigenaren en individuele bewoners), want de VBBM is er voor iedereen. De andere taak van de VBBM is het behartigen van uw belangen als u huurder bent van een woning van Maasdelta Maassluis (MDM).Hiervoor wordt regelmatig overlegd met Maasdelta. Ook daarvoor geldt dat de VBBM zich laat informeren door de bewonerscommissies e.d.. De VBBM stimuleert en helpt ook om bewonerscommissies op te zetten.

Waarom belangenbehartiging?

Om te voorkomen dat maatregelen worden genomen zonder instemming of invloed van de bewoners heeft de VBBM op plaatselijk niveau inspraak. Dit is mogelijk door de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, waardoor de VBBM dan ook gevraagd en ongevraagd advies over inhoud en uitvoering van het beleid kan geven.

Hoe is de informatie-uitwisseling voor bewoners geregeld?

Bewonerscommissies, huurdersverenigingen, verenigingen van eigenaren en individuele bewoners (dus óók u) kunnen deelnemen aan de achterbanvergaderingen die de VBBM regelmatig organiseert. Op deze wijze verschaft de VBBM een platform om kennis en informatie uit te wisselen, samen kan immers meer worden bereikt. Voor de deelnemers is het mogelijk om (van te voren) agendapunten aan te dragen en er is ook een publieke tribune voor geïnteresseerden. De vergaderdata en agenda worden twee weken van te voren op de site gezet.