Ambitieuze prestatieafspraken tussen VBBM, Maasdelta en gemeente Maassluis

Huurdersorganisatie VBBM, Maasdelta Groep en de gemeente Maassluis hebben nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2022 gemaakt. Op 10 december 2021 ondertekenden zij deze in het kantoor van de VBBM. “De komende jaren staan we voor grote uitdagingen”, geven de partijen aan. “Met deze prestatieafspraken geven we samen aan welke bijdrage wij zullen leveren aan sociale huisvesting, duurzaamheid, doorstroming, leefbaarheid en welzijn & zorg in Maassluis.”

Meer betaalbare woningen

De gemeente en Maasdelta zorgen ervoor dat de woningvoorraad de komende jaren toeneemt door nieuwbouw en aanpassing van herstructureringsplannen. Wethouder Sjoerd Kuiper: “De woningnood is enorm, de wachtlijsten zijn lang en veel inwoners zitten in de knel. Daarom ben ik er trots op dat we afspraken hebben kunnen maken om meer sociale woningen te bouwen: in de nieuwbouwwijken, in de herstructureringsprojecten als de Burgemeesterswijk en Sluispolder-West maar ook door het behoud en opknappen van de Schuurhof.”

De vraag naar betaalbare woningen is groot, dat blijkt ook uit de provinciale en regionale studies. Daarom ligt er een opgave voor alle gemeenten en woningcorporaties in de regio om het aantal woningen uit te breiden en daarbij ook het percentage sociale woningen. De gemeente Maassluis en Maasdelta bekijken gezamenlijk hoe zij deze ambitie voor Maassluis invulling kunnen geven. Hierbij bespreken zij het nieuwe streefgetal voor de voorraad sociale huurwoningen in 2030, inclusief sociale grondprijzen. Bestuurder René de Groot van Maasdelta: “Wij zijn ons bewust van het belang van onze inzet in Maassluis. Maasdelta blijft er de komende jaren voor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. We spannen ons in om actief woningen te ontwikkelen, met mogelijkheden tot zorg en ontmoeting.”

Inzet op doorstroming en woonruimtebemiddeling

De Wooncoach blijft ook in 2022 actief in Maassluis. Het doel is om ouderen vanuit een eengezinswoning van Maasdelta naar een levensloopbestendig appartement te laten verhuizen, zodat inwoners passend kunnen wonen: zowel de senioren als de gezinnen op zoek naar gezinswoningen. De Wooncoach heeft in 2021 al veel senioren met succes geholpen bij een verhuizing naar een passend appartement, waaronder naar het nieuwe woongebouw ‘Oud Sluys’ aan de P.C. Hooftlaan. Verder draagt Maasdelta ook weer bij aan het realiseren van huurwoningen in het middensegment, zodat er meer ruimte is voor doorstroming vanuit de sociale huur.

Samenwerking voor duurzaam en klimaatbestendig Maassluis

In 2022 stelt de gemeente, samen met onder andere Maasdelta, een plan van aanpak op voor een integrale klimaatadaptatie. Met deze aanpak bereiden zij zich voor op de risico’s van het veranderende klimaat.

Maasdelta gaat de komende jaren verder met het verduurzamen van het woningbezit. Zo worden voorbereidingen getroffen aan woningen om deel te kunnen nemen aan warmtenetten, worden woningen voorzien van goede isolatie en zuinige installaties en streven ze naar minder gasverbruik door over te gaan op elektrisch koken.

Aandacht voor begeleid wonen, zorg en welzijn

Met het oog op het feit dat mensen steeds ouder worden en steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen wonen, wordt ook daar extra op ingezet. “We zoeken voor deze doelgroepen en hun omgeving naar goede oplossingen”, legt wethouder Corine Bronsveld uit. “We werken aan nieuwe seniorencomplexen, zoals we Oud Sluys hebben gerealiseerd, we nu bij de Vlootschouwer bouwen en we in de Burgemeesterswijk ook seniorenwoningen gaan bouwen en zo de woonservicezone gaan versterken.”

De betrokken partijen streven naar nieuwe geclusterde woonoplossingen in 2025. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dit kan binnen bestaande woongebouwen zoals Zonneburcht, maar ook bij nieuwbouw. Ook zijn er plannen voor versterking van woonservicezones in Maassluis door samenwerking tussen partijen te verbeteren en middelen beter in te zetten.

Leefbaarheid in buurten en wijken blijft belangrijk aandachtspunt

De gemeente Maassluis is afgelopen jaren begonnen met de wijkaanpak ‘De Wijk op Maat’ en heeft in dat kader ook een digitaal platform opgezet: www.samenzijnwijmaassluis.nl. Het online platform ‘Samen zijn wij Maassluis’ is net als de wijkaanpak bedoeld om de onderlinge betrokkenheid tussen de Maassluizers te vergroten en mensen met elkaar in contact te brengen. Komend jaar draait de ‘De Wijk op Maat’ in Sluispolder-Oost. Gezamenlijk met bewoners wordt bekeken welke leefbaarheidsacties nodig zijn in deze wijk. Voorzitter Gerda Verzijden van de VBBM legt uit: “Betaalbaar wonen en het vergroten van de betrokkenheid van bewoners met hun wijk is ons doel.”